KMK PROGRES

Doradztwo

Działalność prowadzę z myślą o potrzebach klientów, którzy nie do końca znają swoje prawa.

Szkolenia

Oferuję szkolenia pracowników zakładów ubezpieczeń oraz innych podmiotów.

Doradztwo Odszkodowawcze

Model obranej działalności skierowany jest do podmiotów fizycznych oraz prawnych.

Oferta

Doradztwo

Image

- Doradztwo w sporach cywilno-prawnych;
- Sporządzanie pism urzędowych do wszystkich podmiotów prawnych, cywilnych ( pisma roszczeniowe , prośby, wnioski , odwołania , wezwania itd.)
- Publikacje, artykuły .

Działalność prowadzę z myślą o potrzebach klientów, którzy nie do końca znają swoje prawa. Pomogę Tobie w rozwiązaniu wszystkich problemów. W życiu codziennym wielokrotnie zaskoczy Ciebie konieczność sporządzenia pisma do różnych podmiotów. Brak wiedzy, której nie musisz posiadać wprawia w zakłopotanie. Przytoczone artykuły, paragrafy, Dzienniki Ustaw są mało czytelne.

Musisz napisać prośbę , wniosek …masz wątpliwości , czy Twój przekaz jest poprawny ? Skontaktuj się ze mną. Reprezentując Twoje interesy ocenię obiektywnie stan, skonstruuję pismo zmierzając do pełnego zaspokojenia Twoich racji .

Doradztwo Odszkodowawcze

Image

Model obranej działalności skierowany jest do podmiotów fizycznych oraz prawnych. Uzyskane Pełnomocnictwo pozwali mi reprezentować Państwa sprawy na każdym etapie postępowania. Dobiorę ścieżki w negocjacjach z ubezpieczycielami. Poprowadzę powierzone sprawy, do postępowania sądowego włącznie.

Pomogę Tobie w odzyskaniu roszczeń bieżących, jak również tych, na które czekasz kilka miesięcy, kilka lat. Masz wątpliwości, czy decyzja zakładu ubezpieczeń w naliczeniu wysokości kwoty odszkodowania jest poprawna – przywrócę Twój spokój weryfikując decyzję zakładu ubezpieczeń, oceniając poprawność rozliczenia.

Masz wątpliwości, czy decyzja odmowy wypłaty odszkodowania jest uzasadniona – przeanalizuję dokumentację w zakresie technicznym, merytorycznym wyciągając własne wnioski, występując do ubezpieczyciela o ponowne rozpatrzenie roszczeń. Doradztwo dotyczy obszaru szkód komunikacyjnych, osobowych, majątkowych, innych.

Szkody Komunikacyjne

Image

Z udziałem doświadczonych specjalistów sprawdzamy prawidłowość naliczenia odszkodowań pod względem technicznym (ustalenia kosztów napraw zgodnie z technologią, ustalenia wartości pojazdu, wartości uszkodzonego pojazdu, sprawdzenie opłacalności naprawy) oraz zgodności wyliczeń z zawartą umową ubezpieczenia;
- wyceniamy wszystkie pojazdy wg metodyki i na podstawie baz danych Info-Ekspert i Eurotax, a więc powszechnie stosowanych w sferze rzeczoznawczej;
-wykonujemy kalkulacje kosztów napraw pojazdów z uwzględnieniem części oryginalnych jak również zamienników w oparciu o systemy eksperckie Eurotax i Audatex;
- weryfikujemy rachunki napraw pojazdów;
- sprawdzamy prawidłowość naliczenia odszkodowań;
- dokonujemy szczegółowych analiz przystawalności uszkodzeń szkód w pojazdach do celów prowadzonych postępowań likwidacyjnych z wykorzystaniem m.in. graficznej bazy danych sylwetek pojazdów;
- dokonujemy analizy merytorycznej pełnej dokumentacji szkody, która wpłynęła na ostateczną decyzję w końcowej likwidacji szkody, naliczenia kwoty odszkodowania lub oddalenie roszczeń ze szkodą na rzecz poszkodowanego;
- występujemy w imieniu poszkodowanego do zakładów ubezpieczeń o zwrot kwot spornych.

Szkody Osobowe

Image

Szkody osobowe mają różnorodne podłoże. Obrażeń ciała możesz doznać nie tylko w wyniku wypadku komunikacyjnego, ale w różnych innych sytuacjach, których nie przewidziałeś.

Pomogę Tobie znaleźć rozwiązanie, abyś w myśl obowiązujących przepisów prawa zrekompensował swój ból, straty, które poniosłeś. Każdy przypadek jest indywidualnie oceniany. Rozpatrywanie szkód osobowych wymaga skomplikowanej precyzji, szczególnej staranności, aby ubezpieczyciel pokrył wszelkie koszty, nie przeoczył należnej kwoty świadczenia, odszkodowania.
- pomagam ofiarom wypadków w uzyskaniu kwoty zadośćuczynienia;
- zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji w związku z doznanymi obrażeniami ciała;
- renty z tytułu zwiększonych potrzeb;
- renty wyrównawczej;
- odszkodowania z tytułu utraconego dochodu;
- zwrot utraconych korzyści w związku z przebywaniem w szpitalu, na zwolnieniu lekarskim poszkodowanego lub osób nim się opiekujących;
- w przypadku , kiedy nastąpił zgon poszkodowanego wystąpię o wszelkie świadczenia należne osobom bliskim.

Szkody Majątkowe

Image

Pomogę Tobie w odzyskaniu odszkodowania za wszystkie szkody w mieniu, które objęte są odpowiedzialnością zakładu ubezpieczeń ( szkody w uprawach, pożar w mieniu, powódź ,zalania itd.)

Szkolenia

Image

Oferuję szkolenia pracowników zakładów ubezpieczeń oraz innych podmiotów. Podstawowa tematyka szkoleń to "walka z przestępczością ubezpieczeniową".

Przeszkolenie pracowników uczestniczących w procesie likwidacji szkody pozwoli na możliwość poprawnej analizy dokumentacji, dalej do ujawnienia nieprawidłowości skutkującej odmową wypłaty odszkodowania, zawiadomienia organów ścigania o popełnieniu przestępstwa na szkodę zakładu ubezpieczeń. Przestępstwami związanymi z działalnością ubezpieczeniową są czyny zabronione pod groźbą kary przez Kodeks Karny oraz inne akty prawne, w wyniku, których zakład ubezpieczeń jest pokrzywdzonym, a w szczególności:
- oszustwo asekuracyjne, tj. czyn z art. 298 KK;
- oszustwo, tj. czyn z art. 286 KK;
- fałsz materialny dokumentu, tj. czyn z art. 270 K.K.;
Wiedzę w tematyce przestępczości gospodarczej pozyskiwałam w praktyce .

Przez okres 24 lat uczestniczyłam w procesie gromadzenia materiałów dowodowych celem wykazania bądź wykluczenia faktu popełnienia przestępstwa . Skuteczność w świadczeniu pracy oceniały bardzo pozytywnie organy ścigania , z którymi współpracowałam . Na zlecenie podmiotów przygotuję ciekawe prezentacje poparte fachowym przekazem. Gwarantuję pełen profesjonalizm.

Partnerzy

Chcesz współpracować napisz.